Onbetaalde facturen B2B: extra vergoedingen en procedures

dinsdag mei 3, 2022

Onbetaalde facturen B2B: extra vergoedingen en procedures

Niets zo frustrerend als onbetaalde facturen, en tijd en energie steken in de opvolging daarvan. Bovendien brengen onbetaalde facturen ook de continuïteit van een bedrijf in het gedrang. Weet dat je in een business-to-business omgeving recht hebt op een verschillende bedragen bovenop de eigenlijke openstaande factuur. Je kan een onbetaalde factuur via een gerechtelijke procedure aanpakken, maar ook via een buitengerechtelijke IOS-procedure. In deze blog bekijken we welke intresten, vergoedingen en kosten je kan aanrekenen bij wanbetaling. Daarnaast gaan we kernachtig in op de verschillende procedures.

Interesten en extra vergoedingen

Interesten

Een debiteur is interest verschuldigd bij niet-betaling van zijn openstaande factuur. Wanneer is dit van toepassing? Wanneer de factuur niet betaald werd tegen de vervaldag, of – in het geval er geen contractueel bepaalde vervaldag is – binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na de factuurdatum. Het gaat dan om nalatigheidsinteresten die je in je algemene voorwaarden omschreven hebt. Deze worden ook conventionele interesten genoemd. De meeste ondernemingen hanteren in hun algemene voorwaarden een verwijlinterest tussen de 10% en de 12% van het factuurbedrag.

Wat als je geen factuurvoorwaarden hanteert? Dan kan je een beroep doen op de Wet die bepaalt welke interesten en schadevergoedingen je kan vorderen. Specifiek gaat het over de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet 2 augustus 2002, B.S. 07.08.2002). Momenteel ligt de interestvoet voor betalingsachterstand in handelsrelaties op 8%. Vele rechtbanken reduceren de conventionele intresten naar deze intrestvoet.

Forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten, relevante schadeloosstelling, schadebeding en rechtsplegingsvergoeding: extra som bovenop het factuurbedrag

Wordt er niets voorzien in je algemene voorwaarden of heb je geen algemene voorwaarden, dan heb je overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand recht op een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten én op een relevante schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die dat bedrag te boven gaan. De wet bepaalt niets over de hoogte van deze schadeloosstelling, maar dikwijls wordt een percentage van 10% op het openstaande bedrag aanvaard door de rechtbanken.

Dergelijk extra bedrag bovenop de factuur kan je ook vastleggen in je je algemene voorwaarden of factuurvoorwaarden. Je kiest voor een percentage van het factuurbedrag of voor een vast bedrag of een combinatie van beide. Door de band genomen aanvaarden de rechtbanken een schadebeding van 10% en dikwijls beperken ze het ook tot een maximaal bedrag van 2.500 euro.

De rechter kent ook een rechtsplegingsvergoeding toe, dit is een extra bedrag dat je ontvangt dat stijgt naargelang de hoogte van het bedrag

Onbetaalde facturen B2B: extra vergoedingen en procedures

Je kan een onbetaalde factuur via een gerechtelijke procedure aanpakken, maar ook via een buitengerechtelijke IOS-procedure.

Welk pad bewandel je?

De buitengerechtelijke weg via een IOS-procedure

Een IOS-procedure, of voluit de procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden, laat je als bedrijf toe om van een ander bedrijf onbetaalde facturen te innen, zonder de tussenkomst van een rechtbank. Deze procedure is dikwijls snel, goedkoop en efficiënt, maar geldt enkel in een business-to-businessrelatie. Vooral het woord onbetwist is in dit kader van belang. De Belgische rechtspraak bepaalt immers dat het niet-protesteren van een factuur binnen een redelijke termijn, betekent dat de schuldenaar de factuur aanvaardt. Enkel een advocaat kan deze procedure initiëren. Daarbij wordt hij bijgestaan door een deurwaarder die na ontvangst van het dossier, formeel een aanmaning tot betaling betekent aan de debiteur. Nadeel aan de IOS-procedure is dat een malafide debiteur de zaak kan vertragen door aan te geven dat hij de vordering betwist, waardoor de zaak veel vertraging kan oplopen.

De gerechtelijke procedure bij (gedeeltelijk) betwiste facturen

Je kan ook kiezen voor een procedure via de ondernemingsrechtbank. De keuze tussen een IOS-procedure of een procedure voor de rechtbank in geval van een niet betwiste factuur hangt van zaak tot zaak af. Samen met de klant bepaalt Invordering welke de beste keuze is. Een betwiste vordering moet sowieso voor de rechtbank gebracht worden. De rechtbank doet een uitspraak en vervolgens betekent de deurwaarder de uitspraak aan de schuldenaar. Deze laatste kan nog in beroep gaan, of proberen om tot een afbetalingsovereenkomst te komen. Onderneemt de schuldenaar niets? Dan kan er zelfs beslag gelegd worden op de activa van het bedrijf.

Schakel Invordering in

Lukt het niet om openstaande facturen te innen? Schakel dan op tijd de juridische hulp in van Invordering. Zij focussen zich op onder andere het invorderen van onbetaalde facturen en alles wat daarbij komt kijken. Bovendien is het van belang degelijke algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden te gebruiken. Die zetten we graag voor jou op punt!