Van voornaam veranderen: Van Pol naar Piet of van Mia naar Miet via een eenvoudig verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

donderdag augustus 2, 2018

Van voornaam veranderen: Van Pol naar Piet of van Mia naar Miet via een eenvoudig verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

Sinds 1 augustus 2018 zijn de nieuwe bepalingen in werking getreden inzake de wijziging van de naam en voornaam. Vereenvoudiging en efficiëntie bij de naamswijziging staan centraal.

Vereenvoudiging en efficiënte staan centraal bij de nieuwe procedure voor de naamswijziging

Hoe?

Het verzoek tot verandering van uw voornaam kan voortaan ingediend worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente, in de praktijk dus gewoon bij het gemeenteloket.

Beoordeling?

Bij de beoordeling van uw verzoek tot verandering van uw voornaam dient de ambtenaar uw gerechtelijk verleden na te gaan.Nadien kan hij de voornaamsverandering toestaan als de nieuwe naam geen aanleiding tot verwarring geeft en uzelf of anderen niet kan schaden.

Duur?

De procedure duurt maximaal 3 maanden .

Uitwerking.

Ingeval het fiat tot verandering van de voornaam gegeven wordt, zorgt de ambtenaar voor overschrijving in het register en voor kantmelding in de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op u, alsmede in de geboorteakten van uw kinderen.De verandering van uw voornaam heeft gevolg vanaf het ogenblik van de overschrijving.

Kost?

De kostprijs wordt bepaald door de gemeente of de stad.

Wat ingeval van weigering?

Ingeval van weigering van uw vraag tot verandering van uw voornaam kan een verzoek gericht worden aan de familierechtbank om de geweigerde beslissing te herbekijken.

1/8/2018
Mieke Cornelis

Bronnen:

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

HLN, 27 juli 2018, Van voornaam veranderen wordt eenvoudiger