Een constructief praatje met je ex-maatje ? Kies voor bemiddeling!

donderdag augustus 16, 2018

Een constructief praatje met je ex-maatje ? Kies voor bemiddeling!

ECHTSCHEIDING dialoog BEMIDDELING BEMIDDELAAR

BELANG VAN HET KIND communicatie einde relatie

BEMIDDELAAR kinderen FAMILIAAL GESCHIL bemiddeling

Context

Het einde van een relatie of huwelijk betekent voor veel mensen een periode waarin frustraties en negatieve emoties  de bovenhand nemen .

Vanuit die smeltkroes van negatieve emoties zoals opgekropte woede, verdriet, ontgoocheling, onmacht, onzekerheid en angst, wordt vaak resoluut geopteerd voor een procedure met de bedoeling zijn eigen grote gelijk te halen.

Op het einde van een vaak bewogen rit blijkt dan dat het oorspronkelijk beoogde resultaat veraf ligt.

Onbeantwoorde  vragen, niet verwerkte gevoelens, een opgelegde regeling die niet overeenstemt met de verwachtingen, een onaanvaardbare vorm van communicatie, etc. … blijven uw leven beheersen.

Er is een alternatief : bemiddeling in familiezaken!

Mieke Cornelis: "Het voordeel van bemiddeling is dat U en uw ex-partner de auteur zijn van de regeling die wordt uitgewerkt. Het is een regeling op maat."

Doel

Bemiddeling in familiezaken is erop gericht om met elkaar in dialoog te treden, onder begeleiding van een neutrale derde (de bemiddelaar).

De bemiddelaar, die een specifieke opleiding genoten heeft, gaat u begeleiden in het vinden van een evenwichtige oplossing voor uw conflict. De bemiddelaar bewaakt hierbij de grenzen van het wettelijk kader en helpt u het geheel in de correcte juridische terminologie te verwoorden.

Naast het maken van afspraken voor het afsluiten van het verleden en het uitwerken van een regeling naar de toekomst toe, wordt u beiden eveneens begeleid in het vinden van een aanvaardbare vorm van communicatie en een wijze van respectvol met elkaar om te gaan.

Voordeel ?

U en uw ex-partner zijn de auteur van de regeling die wordt uitgewerkt. Het is een regeling op maat.

Ook op financieel vlak biedt het systeem voordelen. Het aan de bemiddelaar verschuldigde bedrag voor geleverde diensten kan gedeeld worden onder de partijen.

 Vertrouwelijk karakter

Alle gesprekken en onderhandelingen, alsook alle documenten die overgemaakt worden tijdens de bemiddeling, hebben een strikt vertrouwelijk karakter.

Vrijwilligheid – slaagkansen – naleving overeenkomst

Bemiddeling is gebaseerd op het principe van vrijwilligheid en kan bijgevolg niet dwingend opgelegd worden.

De uitdrukkelijke wil van partijen om op deze manier hun conflict op te lossen zorgt ervoor dat de kans op slagen van een bemiddeling groot is.

Vermits de partijen hun overeenkomst zelf uitgewerkt hebben, zorgt de verdere uitvoering ervan meestal voor weinig problemen.

Wanneer kan geopteerd worden voor bemiddeling ?

Bemiddeling kan aangevat worden voor het opstarten van een procedure, tijdens een lopende procedure, alsook na een procedure.

Wat met geschillen die niet familierechtelijk van aard zijn ?

Bemiddeling als alternatieve vorm van geschillenbeslechting kan ook gehanteerd worden in andere materies ( bv. bemiddeling in handels- en burgerlijke zaken, sociale bemiddeling ).

16 augustus 2018

MIEKE CORNELIS