GROOTOUDERCONTACT : OPA EN OMA, DE WETGEVER HEEFT AAN U GEDACHT !

woensdag september 5, 2018

GROOTOUDERCONTACT : OPA EN OMA, DE WETGEVER HEEFT AAN U GEDACHT !

Context

Grootouders nemen, vanaf de geboorte van hun kleinkinderen, meestal een belangrijke plaats in hun leven in en omgekeerd.

Het grootouderlijke milieu is in de meeste gevallen een veilige haven voor de kleinkinderen. Naast het gegeven dat de kleinkinderen er systematisch opgevangen worden na school, in weekends en in vakanties, worden er hen (spelenderwijs) ook dingen aangeleerd en bieden oma en opa in veel gevallen ook een luisterend oor bij de grote en kleine problemen waarmee de kleinkinderen geconfronteerd worden.

Wat als deze relatie ernstig verstoord wordt of ongedaan gemaakt wordt door bijvoorbeeld een echtscheiding tussen de ouders, een overlijden van één van de ouders, een conflict tussen ouders en grootouders ?

De wetgever heeft bijzondere aandacht gehad voor de problematiek en dit heeft recent geresulteerd in een duidelijke invulling van wat het begrip “ vrijwaring van de rechten van de grootouders “ inhoudt.

Mieke Cornelis: "Met deze nieuwe regeling heeft de wetgever bijzondere aandacht gehad voor de grootouderproblematiek en het contactrecht met hun kleinkinderen"

Wanneer kan een grootoudercontact nog geweigerd worden ?

De rechter zal enkel nog een recht op contact kunnen weigeren indien het contact afbreuk zou doen aan het belang van het kind.

Dit betekent dat het de ouder(s) is (zijn) die zich verzet(ten) tegen een grootoudercontact, het bewijs moet(en) leveren dat een contact indruist tegen het belang van het kind.

Wat te doen ingeval van een conflict ?

-Ofwel wordt er niet geopteerd voor een procedure voor de rechtbank, maar voor het systeem van bemiddeling.

In dergelijk geval zal onder de begeleiding van de bemiddelaar bekeken worden of partijen bereid en in staat zijn een regeling uit te werken.

Het  grote voordeel van dit systeem is dat kan gesproken worden van een regeling op maat, vermits partijen zelf de bezieler zijn van de uitgewerkte regeling.

– Ofwel wordt de stap gezet naar een procedure voor de rechtbank ( de familierechtbank).

Gedurende de procedure voor de familierechtbank kan geopteerd worden voor een doorverwijzing van de zaak naar de kamer van minnelijke schikking.

Dit systeem houdt in dat het geschil op verzoek van partijen of de rechter doorverwezen wordt naar zo’n kamer om te bekijken of onder begeleiding en door interventie van een rechter het geschil minnelijk kan opgelost worden.

Ingeval van akkoord wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Ingeval van het volledig of gedeeltelijk uitblijven van een akkoord, wordt de zaak opnieuw verzonden naar de familiekamer waar de zaak werd ingeleid. In die situatie neemt de familierechter een beslissing die partijen bindt.

Ingeval geen beroep gedaan wordt op bemiddeling, noch de tussenkomst gevraagd wordt van de kamer minnelijke schikking zal het tevens de familierechter zijn die een beslissing neemt. Deze beslissing is bindend voor de partijen.

– Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat ten allen tijde kan teruggegrepen worden naar de formule van bemiddeling. Zelfs als de procedure voor de rechtbank reeds lopende is.

4 september 2018

Mieke CORNELIS

 

Bron :

Wet 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253 ter/1, 1253 ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018.