Nieuwe wetgeving: schulden van de consument

zondag juli 16, 2023

Nieuwe wetgeving: schulden van de consument

De nieuwe wetgeving genaamd boek XIX ‘Schulden van de consument’ is recentelijk toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Deze wetgeving bevat zowel bepalingen over de gevolgen van betalingsachterstanden van consumentenschulden ten opzichte van ondernemingen (Titel 1), als regels met betrekking tot de minnelijke invordering van consumentenschulden door schuldeisers of derden (Titel 2).

Het boek XIX bestaat dus uit twee titels waar we beknopt op inzoomen in de volgende alinea’s. Interius Advocaten begeleidt jouw onderneming op een professionele manier bij deze nieuwe wetgeving en de concrete toepassing ervan.

Nieuwe wetgeving: schulden van de consument

De nieuwe wetgeving ‘Schulden van de consument’ vormt voor ondernemingen een uitdaging. Interius Advocaten zorgt voor een professionele begeleiding.

Titel 1 van boek XIX WER: betaling van consumentenschulden aan ondernemingen

In Titel 1 van boek XIX WER worden diverse algemene regels uiteengezet met betrekking tot de betaling van consumentenschulden aan ondernemingen.

Een belangrijke vereiste die wordt geïntroduceerd, is dat een onderneming verplicht is om een eerste kosteloze herinnering aan de consument te sturen voordat schadebedingen kunnen worden toegepast. Deze eerste herinnering is onderworpen aan bepaalde vereisten.

Schadebedingen mogen pas worden toegepast na het verstrijken van een termijn van minimaal veertien kalenderdagen, die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Als de herinnering elektronisch wordt verzonden, begint de termijn van veertien kalenderdagen op de dag na de verzenddatum aan de consument.

Omdat de wetgever van mening is dat schadebedingen vaak buitenproportioneel zijn en niet in verhouding staan tot de geleden schade, zijn er beperkingen opgelegd aan verwijlinteresten en zijn forfaitaire schadebedingen geplafonneerd.

Titel 2 van boek XIX WER: minnelijke invordering van consumentenschulden

De herziene versie van de wet van 20 december 2002 over de minnelijke invordering van consumentenschulden is opgenomen in Titel 2 van dit boek. Door deze wet op te nemen in het WER, zijn alle professionele minnelijke invorderingsactiviteiten onderworpen aan controle door de Economische Inspectie. Het is belangrijk op te merken dat advocaten, ministeriële ambtenaren of gerechtelijke mandatarissen die reeds de vereiste beroepsgaranties bieden, niet verplicht zijn om zich in te schrijven.

Daarnaast wordt er een nieuwe verplichting voor de schuldinvorderaar geïntroduceerd, namelijk de verplichting tot verificatie. Elke minnelijke invorderingsactiviteit begint met de verplichting om te controleren of aan de voorwaarden van Titel 1 van dit boek is voldaan met betrekking tot de bedragen die van de consument kunnen worden gevorderd. Aangezien schadebedingen strikt gereguleerd zullen zijn, is het belangrijk dat de schuldinvorderaar een initiële controle uitvoert en nagaat of de gevorderde bedragen voldoen aan alle beperkingen die zijn opgelegd aan schadebedingen.

Inwerkingtreding en voorbereiding

Met ingang van 1 september 2023, de eerste dag van de vierde maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, treedt de wet van 4 mei 2023 in werking met betrekking tot toekomstige overeenkomsten.

Vanaf 1 december 2023, de eerste dag van de zevende maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, is de wet van toepassing op elke vervallen en onbetaalde schuld van een consument aan een onderneming die voortvloeit uit een overeenkomst die vóór de inwerkingtreding van de wet is gesloten, op voorwaarde dat de betalingsachterstand zich voordoet na de inwerkingtreding van de wet.

Deze nieuwe wetgeving zal voor heel wat ondernemingen een uitdaging vormen en aanpassingen vragen. Begin daarom op tijd aan noodzakelijke wijzigingen zoals: algemene voorwaarden, overeenkomsten, invorderingsprocedures en dergelijke. Interius Advocaten ondersteunt jou hierbij en zorgt voor een naadloze overgang bij de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.