WETTELIJKE SAMENWOONST GEVRAAGD MAAR GEWEIGERD, QUID ?!

maandag maart 25, 2019

WETTELIJKE SAMENWOONST GEVRAAGD MAAR GEWEIGERD, QUID ?!

Context

Piet en Ilse, al jaren in een feitelijke  relatie, opteren naar analogie met een bevriend koppel, voor een wettelijke samenwoonst.

Na zich grondig bevraagd te hebben over de wijze waarop dit dient te gebeuren richten ze zich tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeenschappelijke woonplaats.

Ze leggen die ambtenaar hun vraag voor aan de hand van een verklaring waarin ze expliciteren dat ze wettelijk wensen samen te wonen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand wijst hun verzoek af  verwijzend naar het feit dat Piet, die nog getrouwd is, die verklaring zou afgelegd hebben onder bedreiging van Ilse.

Voornoemden leggen zich niet neer bij de weigerachtige beslissing en beraden zich over mogelijk te ondernemen acties.

Hieronder samengevat een overzicht van de belangrijkste bepalingen in het kader van voornoemde problematiek.

Op welke wijze dient een aanvraag tot wettelijke samenwoonst te gebeuren ?

De partijen die een wettelijke samenwoonst willen aangaan, dienen hiertoe een verklaring te overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand waar ze hun gemeenschappelijke woonplaats hebben.

Hoe ziet die verklaring eruit ?

Het document dient :

  • de coördinaten van de partijen te bevatten ( naam, voornaam, geboortedatum- en plaats, hun gemeenschappelijke woonplaats) ;
  • de wil van de partners te bevatten om wettelijk samen te wonen ;
  • een vermelding te bevatten dat vooraf kennis genomen is van de wettelijke bepalingen inzake wettelijke samenwoonst ;
  • ondertekend te zijn door de partijen en gedateerd ;

Wanneer komt de wettelijke samenwoonst effectief tot stand ?

Hiervoor dient de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring van partijen te vermelden in de bevolkingsregisters.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt slechts melding van de verklaring tot wettelijke samenwoonst voor zover aan alle wettelijke grond – en vormvoorwaarden is voldaan.

Zijn er redenen op basis waarvan kan geweigerd worden over te gaan tot vermelding van de verklaring ?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren de verklaring tot wettelijke samenwoonst te vermelden in de registers in bijvoorbeeld volgende gevallen :-

  • ingeval van gedwongen samenwoonst ;
  • ingeval van schijnwettelijke samenwoning ;
  • ingeval van minderjarigheid van één van de partijen ;
  • ingeval één van de partners nog gehuwd is;

Wat  ingeval van weigering ?

De  partijen kunnen zich in dergelijk geval wenden tot de familierechtbank.

De termijn waarbinnen dient geageerd te worden bedraagt 1 maand na kennisgeving van de weigeringsbeslissing.

Ingeval de vordering van de partijen ingewilligd wordt door de rechter, wordt de ambtenaar verplicht melding te maken van de verklaring van  de wettelijk samenwonenden.

Mieke CORNELIS

 

Bron : artikel 1475 B.W., 1476 B.W., 1476bis B.W.,1476 ter B.W. en 1476 quater B.W.