Uittreding en uitsluiting van een vennoot lastens het vennootschapsvermogen binnen een BV

vrijdag december 9, 2022

Uittreding en uitsluiting van een vennoot lastens het vennootschapsvermogen binnen een BV

In een besloten vennootschap kan een vennoot kiezen voor een uittreding, het is echter ook
mogelijk dat hij een uitsluiting moet ondergaan. Spanningen op professioneel vlak, of
persoonlijke situaties kunnen ervoor zorgen dat de werking van een vennootschap negatief
beïnvloed wordt en dat er stappen moeten ondernomen worden. Het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (1 mei 2019) voerde de mogelijkheid in tot
uitsluiting of uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen. De uittredende of
uitgesloten vennoot geeft zijn aandelen terug aan de vennootschap, die deze vernietigt. Het
belangrijkste verschil met de wettelijke geschillenregeling is dat niet de overblijvende
aandeelhouders de overname van de aandelen van de uitgesloten of uittredende
aandeelhouder financieren, maar wel de vennootschap zelf. Een besloten vennootschap
moet deze procedure voorzien in zijn statuten. Wat dit juist inhoudt, voorwaarden en
principes, doen we in de volgende blog beknopt uit de doeken.

Uittreding en uitsluiting van een vennoot lastens het vennootschapsvermogen binnen
een BV.

Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

Wanneer een vennoot uit eigen wil uit een vennootschap wenst te stappen, spreken we van
een uittreding. De uittredende vennoot ontvangt een scheidingsaandeel: zijn aandelen
worden vernietigd, maar hij krijgt er wel een vergoeding voor ten laste van het
vennootschapsvermogen.

Dwingende regels

 • De vennootschap moet de nettoactief- en liquiditeitstest positief doorstaan om het
  scheidingsaandeel uit te betalen. Bovendien heeft deze uitkering ook voorrang op
  andere uitkeringen.
 • De uittreding kan enkel aangevraagd worden binnen de eerste zes maanden van een
  boekjaar. De effectieve uittreding moet ten laatste gebeuren op de laatste dag van de
  zes maanden.
 • Omwille van de oprichtersaansprakelijkheid kan je als oprichter niet opstappen
  binnen de eerste drie boekjaren na de oprichting (dwingend recht).

Principes

 • Het scheidingsaandeel wordt een maand later uitbetaald.
 • De uittredende vennoot krijgt zijn oorspronkelijke inbreng terug.
 • Het bestuursorgaan regelt het verzoek tot uittreding. Dit orgaan brengt ook verslag uit
  in de algemene vergadering over de verzoeken tot uittreding tijdens het afgelopen
  boekjaar.

Aanvullend recht

Via de statuten kan er afgeweken worden van de geldende regelgeving. Zo zijn er
afwijkingen mogelijk op bijvoorbeeld de datum van uittreding of een mogelijke meerwaarde
op de inbreng van de uittredende vennoot. Voor details en gericht advies klop je best aan bij
Interius Advocaten.

Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

Om een vennoot uit te sluiten kan een vennootschap zich beroepen op de wet enerzijds,
maar ook op specifieke bepalingen in de statuten anderzijds.

Dwingende regels

 • De aandeelhouder moet een gemotiveerd voorstel tot uitsluiting ontvangen.
 • Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor de beslissing over de uitsluiting van
  een vennoot. Dit gebeurt door middel van een gemotiveerd voorstel tot uitsluiting, dat
  de aandeelhouder ontvangt.
 • De betrokken vennoot heeft het recht zijn opmerkingen over te maken aan de
  algemene vergadering, en kan er eventueel ook gehoord worden.
 • De algemene vergadering neemt een beslissing, die vervolgens door het
  bestuursorgaan binnen de 15 dagen aan de vennoot wordt meegedeeld.

Principes

 • De uitsluiting van een vennoot kan het hele jaar door geïnitieerd worden.
 • De uitgesloten aandeelhouder krijgt zijn uitsluitingsaandeel. Via de statuten kan er
  wel afgeweken worden van de vergoedingsregels.
 • Als de nettowaarde van de aandelen niet lager ligt, krijgt de vennoot enkel de inleg
  terug (geen meerwaarde).

Wij raden aan om in de statuten een verschil te maken tussen een vriendschappelijke
uittreding/uitsluiting of ‘good leaver’ en een vijandige uitsluiting of ‘bad leaver’.

Waarom kiezen voor een uittreding of uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen?

In de eerste plaats is er een grotere flexibiliteit om geschillen te beslechten. Vennoten krijgen
door dit mechanisme, via de statuten, de vrijheid om op voorhand afspraken te maken over
hun eventuele uitstap. Op deze manier kunnen rechtbankprocedures vermeden worden.
Bovendien is er via dit mechanisme geen statutenwijziging nodig. Voor het einde van het
boekjaar, en dus een keer per jaar, worden alle uitsluitingen en uittredingen vastgesteld in
een authentieke akte die wordt verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Doorlichting vennootschapsvorm en statuten door Interius Advocaten
Een besloten vennootschap biedt heel wat flexibiliteit via de statuten. Het is dus aangewezen
om je vennootschapsvorm en de huidige statuten te laten screenen door Interius Advocaten. Zo kunnen we deze perfect afstemmen op jouw noden. Ook wanneer je te maken
hebt met een aandeelhoudersconflict, kan je bij ons terecht voor gepast advies.
Wens je een inlichting of afspraak, contacteer advocaat Freek VAN NECK van Interius Advocaten.