Uw personeel, zelfstandige medewerkers en sociale zekerheid

Uw personeel, zelfstandige medewerkers en sociale zekerheid

De reglementering in deze rechtstakken is vaak zeer ingewikkeld, ondoorzichtig en technisch. Ze verandert bovendien voortdurend door wetten en koninklijke besluiten of door collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s), gesloten tussen werkgevers en werknemersorganisaties. De dienstverlening van ons kantoor is hoofdzakelijk gericht op de problemen die u als ondernemer kunt hebben in de relaties met uw personeel, zoals:

• Specifieke vragen bij aanwerving, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en bij het voeren van onderhandelingen met werknemers of vakbonden;

• vragen over schijnzelfstandigheid en het opstellen van overeenkomsten voor zelfstandige medewerkers;

• adviezen over ontslagprocedures, berekening van een opzeggingstermijn, ontslag om dringende reden, ontslag van beschermde werknemers;

• procedures voor de arbeidsrechtbank m.b.t. loonaanspraken, opzeggingsvergoeding, uitwinningsvergoeding, inbreuken op niet-concurrentieverplichtingen;

• betwistingen aangaande te volgen ontslagprocedures, berekening opzeggingstermijnen, ontslag om dringende reden, ontslag van beschermde werknemers;

• aanrekening, betaling en terugvordering van R.S.Z.-bijdragen;

• problemen n.a.v. sociale inspectie, het opleggen van administratieve geldboetes;

• strafrechtelijke verdediging bij vervolging door het arbeidsauditoraat voor de correctionele rechtbank.