Disclaimer

INFORMATIE
U heeft kosteloos toegang tot onze website. De website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgemaakt en beoogt een zo recent mogelijke en up-to-date gehouden informatie te verschaffen. Het recht in zijn geheel en ingevolge de activiteiten van het kantoor niet beperkt zijnde tot de Belgische nationale wetgeving, is evenwel zo complex, omvangrijk en aan voortdurende aanpassingen en aanvullingen onderhevig dat het kan voorkomen dat bepaalde informatie achterhaald is.

Er dient daarom benadrukt te worden dat de gegeven informatie zuiver ten informatieve titel wordt gegeven en dat een specifiek juridisch probleem, hoe simpel ook, steeds een afzonderlijke benadering en beoordeling vergt.

Interius Advocaten zal daarom geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op huidige website. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

LINKS
Een van de grote troeven van Internet is de mogelijkheid van het linken. Door het linken wordt contact gelegd met andere websites en/of bronnen waarop informatie te vinden is.

Gezien Interius Advocaten geen enkele zeggenschap noch controle heeft over de inhoud van deze sites en/of andere informatiebronnen, kan zij dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid dragen. De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging, goedkeuring of instemming van de inhoud van de vreemde site in.
Wanneer een link naar een andere site bestaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van die site of het gebruik dat van die site zou worden gemaakt. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak. De gebruiker dient alle voorzorgen te nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz., die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Conform de terzake geldende reglementeringen en gebruiken, zowel nationaal als internationaal mogen de teksten en/of grafische voorstellingen van deze website niet zonder schriftelijke toestemming van Interius Advocaten VOF of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

TOEPASSELIJK RECHT
Alle betwistingen die zouden kunnen voortspruiten uit het gebruik van deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.